DENTAL HUB is the brain child of Dr. Deepak Kedia, Dr. K. V. Sebastian, Dr. Sharda Kedia and Dr. N. J. Brindha Sebastian.

Call Us :+91 8092 2500 01
smile@dental-hub.in

Shanti Hari Awasan,
1 Inner Circle Road,
Bistupur, Jamshedpur – 831001

Emergency Number (24*7)
1 Inner Circle Road, Bistupur, Jsr
Image Alt

Testimonials